مجوزهاي فعاليت شركت خدمات فرودگاهي شاهد

رديف عنوان مجوز صادر كننده
1 خدمات بار هوایی سازمان هواپیمایی کشوری
2 خدمات هندلینگ زمینی سازمان هواپیمایی کشوری
3 پارکینگ اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه، اتوسرویس، توقفگاه، کارواش و پارکینگ های تهران