تاريخچه شركت
شرکت خدمات فرودگاهي شاهد بصورت سهامي خاص در سال 1374 تاسيس و فعاليت خود را رسماً آغاز نموده است.
اولين فعاليت اجرايي شرکت، پروژه توسعه و بهسازي ترمينال‌هاي 1 و 2 فرودگاه بين‌المللي مهرآباد مي باشد و با توجه به سرمايه گذاري انجام شده کليه منافع و بهره‌برداري انحصاري از فروشگاههاي آزاد و ساير کاربري‌هاي انتفاعي مرتبط بمدت 11 سال به اين شرکت واگذار گرديد كه پس از پايان مدت بهره‌برداري اماکن مذکور به شرکت فرودگاههاي کشور تحويل گرديد.
پس از انجام پروژه مذکور، فعاليتهاي شرکت توسعه بيشتري يافته و علاوه بر فرودگاه بين‌المللي مهرآباد در فرودگاه بين‌المللي کيش، فرودگاه بين‌المللي ساري، فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، فرودگاه بين‌المللي شهيد هاشمي‌نژاد مشهد و فرودگاه بين‌المللي شهيد بهشتي اصفهان فعاليت نموده است.
ضمناً اين شرکت بعنوان يکي از شرکتهاي تحت پوشش گروه بازرگاني شاهد بوده و همگام با ساير شرکتهاي مجموعه شاهد فعاليت مي نمايد.

حوزه فعاليتهاي شركت
- مديريت و بهره برداري از فروشگاههاي آزاد (Duty-Free Shops)
- انجام کليه خدمات فرودگاهي از قبيل ارائه خدمات هندلينگ زميني به هواپيماها و ارائه خدمات مسافر و خدمه پروازي
- ارائه کترينگ، خدمات صدور کارت پرواز و حمل اثاثيه مسافرين
- اداره و مديريت غرف و اماکن در فرودگاههاي کشور
- انجام کليه عمليات بازرگاني و مشارکت و هرگونه فعاليتي که بطور مستقيم يا غير مستقيم با موضوع فعاليت شرکت مرتبط باشد
- ارائه خدمات حمل و نقل بار هوايي و زميني
- شرکت در مناقصه ها و مزايده هاي مرتبط با حوزه خدمات فرودگاهي و در قالب موضوع فعاليت شرکت
- سرمايه گذاري، احداث و بهره برداري از سالنهاي فرودگاهي
- سرمايه گذاري و مشارکت در سهام ساير شرکتها

توانمنديها و خدمات ارائه شده
- سرمايه گذاري، ساخت و بهره برداري پروژه توسعه و بهسازي ترمينالهاي 1 و 2 فرودگاه بين المللي مهرآباد
- سرمايه گذاري، ساخت و ارائه خدمات پلهاي ارتباطي هواپيما (Jet Way) در فرودگاه بين المللي مهرآباد
- ارائه خدمات کنترل ترافيک سطوح پروازي در فرودگاه بين المللي مهرآباد
- مديريت و بهره برداري اماکن ترمينال حج فرودگاه بين المللي مهرآباد
- مديريت و بهره برداري از پارکينگ ترمينال حج فرودگاه بين المللي مهرآباد
- مديريت و بهره برداري غرف و موقعيتهاي تبليغاتي ترمينالهاي 1 و 2 فرودگاه بين المللي مهرآباد
- مديريت و بهره برداري غرف فرودگاه بين المللي کيش
- ارائه خدمات هندلينگ زميني (اعم از خدمات رمپ و خدمات مسافر) در فرودگاه بين المللي کيش
- مديريت و بهره برداري غرف، پارکينگ و موقعيتهاي تبليغاتي فرودگاه بين المللي ساري
- مديريت و بهره برداري پارکينگهاي شماره 1 الي 5 فرودگاه بين المللي امام خميني "ره"

فعاليتهاي جاري
- پروژه مطالعه، طراحي و توسعه ترمينال پروازهاي خارجي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
- مديريت و بهره برداري غرف، پارکينگ و موقعيتهاي تبليغاتي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
- مديريت و بهره برداري پارکينگ ترمينال 4 و 6 فرودگاه بين المللي مهرآباد
- ارائه خدمات بار هوايي در فرودگاه مهرآباد و امام خميني(ره)
 
- ارائه خدمات حمل و نقل زميني بار در ترمينال بار (شامل حوزه شماره 1 و 2 گمرک جمهوري اسلامي ايران) فرودگاه بين المللي امام خميني "ره"
 
- مديريت و بهره برداري فروشگاههاي (Duty-Free Shops) سالن ترانزيت خروجي فرودگاه بين المللي امام خميني "ره
- نماينده انحصاري فروش و عرضه محصولات (اقلام مصرفي داخل پرواز) شرکت Kestro International در ايران

برنامه هاي آتي:
- ارتقاء سطح کيفي ارائه خدمات مورد عرضه توسط اين شرکت در فرودگاههاي طرف قرارداد.
- ارتقاء اُفق ديد و سطح آموزش کارکنان بمنظور بهينه سازي ساختار نيروي انساني و همچنين تکريم هرچه بهتر ارباب رجوع
- بررسي پروژه هاي قابل واگذاري در سطح فرودگاههاي کشور و ورود به پروژه هايي که اجراي آن براي شرکت توجيه اقتصادي داشته باشد
- توسعه حوزه فعاليتهاي شرکت در ساير بخشهاي فرودگاه بين المللي امام خميني "ره" بعنوان فرودگاه مرجع  پايتخت کشور
- بررسي و حضور در پروژه هاي برون مرزي، منجمله پروژه هاي موجود در فرودگاههاي کشورهاي همسايه
- بررسي پروژه هاي موجود در شهر فرودگاهي امام خميني "ره" و همکاري نزديک با مجري طرح توسعه فرودگاه بين المللي امام خميني "ره" بمنظور انجام سرمايه گذاري و حضور فعال در پروژه هاي مذکور


اعضاء هيئت مديره

رديف اعضاء سمت
1 سعید جلوسی عضو هيئت مديره و مديرعامل
2 محمد اسفیدانی رئیس هيئت مديره
3 حميد راشدي نائب رئیس هيئت مديره

در حال بروز رساني 

رديف مديران سمت پست الکترونيک
1 امیرمحمد مازني مدير امور مالي Finance@ shahed-asco.com
2 مجيد عبداللهي مدير اموراداری و قراردادها Contracts @shahed-asco.com
3 ............... مدير امور بازرگاني و اجرایی Commercial@shahed-asco.com
4 محمود شاه شرقي مدير امور بار و خدمات فرودگاهی Cargo@shahed-asco.com